Menu

Blue News

U bent hier

 • Omzendbrief "grote schermen en evenementen gelieerd aan voetbal"

  De Wereldbeker voetbal komt er aan. Vertoningen op grote schermen zullen veel volk op de been brengen. Hoe zorgt u er als lokale overheid voor dat in uw gemeente alles vlekkeloos verloopt? En welke wetgeving moet u volgen? Het antwoord op deze vragen is te vinden in de omzendbrief "grot...
 • Erkenning van de laboratoria voor de speekselanalyse bij het sturen onder invloed van psychotrope stoffen

  De ministerraad van vrijdag 25 mei 2018 keurde op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit goed over de speekselanalyse bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning...
 • Diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen

  De ministerraad van 4 mei 2018 keurde op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking h...
 • TOELICHTING - Wijziging camerawet

  Op maandag 16 april werd de wet van 21 maart 2018, die met name de “camerawet” wijzigt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar wat zal de...
 • Verplichte sterilisatie katten

  Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren). Op 1 april 2018 wordt deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum moet elke kat, voor de leeft...
 • Duizenden wapens definitief uit illegaal circuit

  Begin vorige maand ging een nieuwe amnestieperiode van start voor het regulariseren van niet-vergunde vuurwapens. Het gaat om een initiatief van minister van Justitie Koen Geens, die zo hoopt een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunning in het bezit zijn van burgers. De am...
 • TOELICHTING – De wet op het databeslag en de niet-heimelijke zoeking in een informaticasysteem

  Sinds 27 januari 2017 zijn enkele wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek in werking getreden met betrekking tot databeslag, het vrijwaren en ontoegankelijk maken van data, de zoeking in een informaticasysteem en de netwerkzoeking. Deze wijzigingen werden ingevoerd met ...
 • TOELICHTING - De recente wijzigingen van de wapenwetgeving

  Recent werden een aantal significante wijzigingen aan de wapenwetgeving doorgevoerd. Zo werden er strikte voorwaarden opgelegd voor de bezitsoverdracht en het voorhanden hebben van een lader voor een vergunningsplichtig vuurwapen, is er een nieuwe regularisatieperiode vanaf 1 maart 2018 tot en me...
 • Al meer dan 70 000 overtreders betaalden hun verkeersboete online

  Sinds juli 2017 kan u een verkeersboete digitaal afhandelen op de website www.verkeersboetes.be. Al meer dan 70 000 overtreders maakten gebruik van dat systeem. Vanaf 28 maart 2018 is dat nog makkelijker: Minder papier: na een verkeersovertreding ontvangt u voortaan maar 1 brief meer. Daarin ...
 • FAQ - Is de tuchtoverheid verplicht om een persoon die het voorwerp uitmaakt van een voorafgaand onderzoek, hiervan in kennis te stellen?

  In het kader van een vooronderzoek moet de persoon die daar het voorwerp van uitmaakt, niet voorafgaand hiervan in kennis worden gesteld. Er kunnen aldus onderzoeksdaden gebeuren zonder dat de betrokkene hiervan in kennis wordt gesteld. Op het ogenblik dat de betrokkene zelf wordt gehoo...

Pagina's