Menu

Blue News

U bent hier

 • Nieuwe KB Noodplanning van kracht

  Het nieuwe KB noodplanning werd afgelopen donderdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vaarwel dus aan het oude bekende KB 16/02/2006, voortaan slaat het KB 22/05/2019 de noodklok. Het crisisbeheer was aan een update toe en de parlementaire onderzoekscommissie n.a.v. de aanslagen op 22...
 • TOELICHTING - Wettelijke herhaling uitgebreid

  De wetgever heeft met de wet van 5 mei 2019 tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek het wettelijk herhalingsregime uitgebreid (BS 28/05/2019). De wetgever wenst middels deze wetswijziging komaf te maken met een door het Grondwettelijk Hof aan de kaak gestelde discriminatie in het ...
 • Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft: de impact op de WPA

  Vandaag werd de 'Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wetswijziging, een rechtstreeks gevolg van de aanpassing aan de Europese wetgeving inzake het beheer van persoonsgegevens en van informatie...
 • TOELICHTING - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera’s door de politiediensten wordt aangegeven

  Op 4 juni werd het 'Koninklijk Besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera's door de politiediensten wordt aangegeven' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit heeft als doel om gevolg te geven aan de ve...
 • Stalkingslachtoffers krijgen een mobiel alarm

  Vorige week werd de omzendbrief met betrekking tot het stalkingalarm in het kader van geweld door ex-partners gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kunnen stalkingslachtoffers voortaan via een mobiel alarm de politiediensten verwittigen. In een eerste fase wordt het alarm to...
 • Wat is er nieuw in de Wegcode? Een overzicht

  Op 22 mei 2019 werd ‘De WET van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren’ gepubl...
 • TOELICHTING - Waarmee rekening houden bij de controle van een reptielenhouder?

  Met het verschijnen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 tot vaststelling van de lijst van reptielen die gehouden mogen worden, is het voor particulieren vanaf 1 oktober 2019 slechts toegelaten reptielen te houden die hierin zijn opgenomen. Dit betekent voor de handhaver...
 • Nieuwe publicaties in BlueConnect

  BlueConnect is voortdurend in beweging en dagelijks wordt er nieuwe content toegevoegd: wetgeving, publicaties, procedures, documenten, e-learningfilmpjes, FAQ’s,... De voorbije week werden maar liefst 4 nieuwe publicaties gepubliceerd in BlueConnect: De Wet Op Het Politieambt - Com...
 • Wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten

  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit dat de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten wijzigt. Dit ontwerp heeft als doel om op e...
 • Verergerings- en overlijdensbijslag voor het personeel van de politiediensten

  De ministerraad keurde op 26 april op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verergeringsbijslag en de overlijdensbijslag ten gunste van de personeelsleden van de politiediensten. Op het gebied...

Pagina's