Menu

Publicaties

U bent hier

Onze publicaties

Handboek Bestuurskunde

Dit boek – het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent – is een must voor al wie (nog) meer wil weten over het openbare bestuur.

Handboek Overheidsmanagement

Een grondige analyse van de vele facetten waaruit de moderne overheid is opgebouwd.

Aide Mémoire Verkeerswetgeving

Deze digitale gids komt recht uit de praktijk en geeft een uitgebreide samenvatting van de belangrijkste Belgische verkeerswetgeving en Europese regelgeving inzake bezoldigde transporten.

Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit

De auteurs van dit boek bouwden expertise op over deze relatief nieuwe materie, op technisch, tactisch en juridisch vlak, en gebruiken die ervaring om het criminele gebruik van virtuele valuta en blockchain te bestrijden.

Autonome motorvoertuigen

In dit boek werpen verschillende experten hun licht op enkele vraagstukken in verband met voertuigautonomie. Naast een bespreking van de technische werking van autonome motorvoertuigen en een historisch overzicht, wordt dieper ingegaan op de ethische, sociologische en socio-economische aspecten van voertuigautonomie.

Bijzondere verkeerssituaties

De invloed van bijzondere verkeerssituaties op de verkeersvlotheid

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie

Hans Moors analyseert de complexe problematiek via een gedegen literatuurstudie en een ruim opgezet onderzoek. Op basis hiervan biedt hij handvaten voor een alerte politieorganisatie en personeelszorg.

De wapenwetgeving - Moraliteitsonderzoek n.a.v. het verwerven van een bezitsvergunning

De wapenwetgeving - Moraliteitsonderzoek n.a.v. het verwerven van een bezitsvergunning

Het gebruik van camera’s door politiediensten

Sinds 25 mei 2018 wordt het gebruik van camera’s door de politiediensten geregeld door de Wet op het politieambt. Deze publicatie gidst u doorheen deze nieuwe regels.

Prioritair rijden – Een leidraad voor hulpdiensten

Wat verstaan we onder prioritair rijden? Welke voertuigen mogen uitgerust worden met zwaailicht en sirene en wat zegt de Wegcode over deze bijzondere weggebruikers? Deze publicatie geeft een antwoord op deze vragen.

Inzicht in de wapenreglementering – Een praktische benadering

De politieambtenaar kan op het terrein in allerlei omstandigheden met wapens, munitie of laders worden geconfronteerd. Deze publicatie stelt de aspirant-inspecteur, en in een later stadium de politieambtenaar, in staat om op een adequate en correcte manier een evaluatie te maken.

Traumatiserende incidenten – Draaiboek voor de opvang van collega’s

Dit is een draaiboek dat zowel bij collega-slachtoffers als leidinggevenden een houvast kan geven teneinde de impact van een traumatiserend incident te beperken en zo onnodige complicaties en secundaire victimisatie te voorkomen.

Alcohol en drugs in het verkeer

Dit naslagwerk is een vervolgstuk op de basiscursus alcohol en drugs in het verkeer en zou er voor moeten zorgen dat men de praktische kennis ontwikkelt voor een goede en vlotte controle op het rijden onder invloed van.

Alcohol in het verkeer

De publicatie ‘Alcohol in het verkeer - Kennismaking met de procedure en zijn wetgevend kader’ is een onderdeel van de opleiding basiskader.

Seksuele Agressie Set

In deze publicatie wordt toelichting gegeven rond het gebruik van een Seksuele Agressie Set (S.A.S.)

Brandweer in transitie

Op basis van onderzoek en aan de hand van recent wetenschappelijke inzichten snijden de auteurs thema’s als governance, organisatiecultuur, leiderschap, change management, personeelsbeleid en financieel evenwicht aan.

Verhoor - Wettelijk kader en context

Dit naslagwerk geeft de politiediensten een zeer breed overzicht van zowel het begrip verhoor als de geldende wettelijke en juridische omstandigheden die anno 2020 worden opgelegd wanneer een persoon verhoord wordt zodanig dat zijn rechten als slachtoffer, getuige of verdachte absoluut worden gerespecteerd.

Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken

Deze uitgave biedt een helder overzicht van de spelregels die op alle procedures van de tuchtregeling toepassing zijn. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ordemaatregelen en in het bijzonder aan de procedure tot het opleggen van de voorlopige schorsing.

Het verdachtenverhoor

Deze "roadmap" verdachtenverhoor is een praktijkgericht boek dat nieuwe inzichten en een stappenplan (7 stappen) aanbiedt om het verdachtenverhoor vooral onderzoekend en tactisch aan te pakken.

Misdrijven in verband met de staat van faillissement

Dit boek presenteert een naslagwerk en een ontwerpschema met voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal

De Wet op het Politieambt - Commentaar

Op overzichtelijke en chronologische wijze behandelt dit boek alle wetsartikels van de wet op het politieambt. Heldere toelichtingen en commentaar scheppen de nodige klaarheid.

COL 17/2012 – Een bespreking

De auteur bespreekt op een heldere en toegankelijke manier de inhoud van COL 17/2012, de COL die handelt over het 'respectvol omgaan met de overledene, de mededeling van zijn overlijden, het waardig afscheid nemen en de schoonmaak van de plaats van de feiten, in geval van tussenkomst door de gerechtelijke overheden'.

Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking

In 'Minderjarigen en politie - Toetsing aan de politiewerking' verduidelijkt de auteur enkele begrippen uit het jeugdbeschermingsrecht en toetst ze deze aan de politiewerking.

Financieel rechercheren

Deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoeken van financieel-economische misdrijven en meer specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en bijhorende opdrachten.

Op weg naar een goed proces-verbaal

Dit handige boek schept duidelijkheid over de essentie van het proces-verbaal. Het omvat de nodige tips en voorbeelden om correcte en volledige processen-verbaal te kunnen opstellen.

De Wapenwet - Administratieve opdrachten

Dit boek heeft als doelstelling een ondersteuning te vormen bij de praktische uitvoering van de vijf- en driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen.

Eerste hulp bij administratief toezicht

Een praktische handleiding bij de organisatie en het uitoefenen van het specifiek administratief toezicht op de lokale politiezones.

(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)?

Het gebruik van de ANPR-technologie brengt heel wat vragen met zich mee. In deze uitgave wordt een overzicht gegeven van het huidige kader op wetgevend en technisch vlak. Verder worden enkele valkuilen belicht en aanbevelingen geformuleerd.

Handboek Politiefinanciën

Deze praktische leidraad geeft een volledig overzicht van en een helder inzicht in de werking van de politiefinanciën.

Verkeerssignalisatie

Deze handige leidraad biedt een helder en volledig beeld van alle geldende voorschriften met betrekking tot verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen.

Het tuchtstatuut - De deontologische code

Dit allesomvattende naslagwerk neemt de hele tuchtregelgeving onder de loep ... en vormt zo uw vaste waarde bij het voeren van tuchtzaken.

Blue newsletter