Menu

Blue News

Vous êtes ici

Wijzigingen aan de WPA

Wijzigingen aan de WPA

Op 27 januari 2020 werden twee wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten van de Wet op het politieambt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het betreft het KB van 20 december 2019 tot wijziging van het KB van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en het KB van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis ‘Het informatiebeheer’ van hoofdstuk IV van de Wet op het politieambt.

Deze wijzigingen dienen drie doelen:

Het eerste doel van deze wijzigingen heeft tot eerste doel om twee nieuwe categorieën toe te voegen aan de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters, zijnde:

1. de Potentieel Gewelddadige Extremisten (P.G.E.);
2. de Terrorismeveroordeelden

Het initieel KB voorzag slechts twee categorieën van personen die verwerkt kunnen worden in de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters: de Homegrown Terrorist Fighters (H.T.F.) en de Foreign Terrorist Fighters (F.T.F.). Ingevolge deze wijziging wordt een derde en vierde categorie terrorist fighters toegevoegd.

2. Het tweede doel betreft het aanbrengen van technische wijzigingen aan beide KB’s ten gevolge van de wijziging aan de Wet op het politieambt door de wet van 22 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen wat het politionele informatiebeheer betreft. Deze wetswijziging was nodig gezien de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die een omzetting betreft van het nieuw Europees wettelijk kader inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Zo werd ondermeer de functie van “consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” opgeheven en vervangen door “functionaris van de gegevensbescherming”.

Het derde doel is een rechtstreekse toegang te geven aan de Algemene administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën tot de gemeenschappelijke gegevensbanken Terrorist Fighters en Haatpropagandisten.

Deze administratie is immers de bevoegde overheid op het vlak van financiële sancties door het bevriezen van tegoeden en economische middelen van personen en of entiteiten die terroristische misdrijven plegen of pogen te plegen, ze vergemakkelijken of eraan meewerken.  De Thesaurie is de beheerder van de financiële sancties en verwerft hierdoor dus kennis over misdrijven en financiële gegevens die gecentraliseerd moeten worden in de gemeenschappelijke gegevensbank om een geïntegreerde en optimale informatie-uitwisseling te verzekeren.