Menu

Blue News

U bent hier

Wijziging WPA: nieuw art. 44.11.14

Wijziging WPA: nieuw art. 44.11.14

In de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wordt afdeling 12 van hoofdstuk IV aangevuld met een artikel 44/11/14, luidende:

“Art. 44/11/14 – Voor de toepassing van afdeling 12 betreffende het informatiebeheer, omvat de notie van politiediensten alle leden van het personeel van de politiediensten, inclusief de leden van het administratief en logistiek kader in de zin van artikel 118 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.”

Toelichting:
De ondersteuning geboden door de leden van de CALog bij het deel van de verwerking van de operationele politionele informatie stelt het operationeel kader in staat om haar inspanningen te focussen op de operationele opdrachten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van taken die uitgevoerd worden door CALog-personeel die operationele politionele informatie moeten kunnen verwerken teneinde hun ondersteuningsopdrachten voor het operationeel kader te kunnen vervullen:

 1. Functies die niet vallen onder rechtstreekse ondersteuning in het kader van een onderzoek of onderzoeken, of van een concrete opdracht van bestuurlijke of gerechtelijke politie.
  Bijvb:
  - de ICT-functie (ontwikkelaar), die operationele gegevens moet kunnen verwerken om zijn ontwikkelingen te realiseren;
  - de functie van ondersteuning van de functioneel beheerder (koppeling, kwaliteit);
  - de functie van functionaris voor gegevensbescherming;
  - de functie van beheer van operationele dossiers in een PZ
 2. Functies die vallen onder rechtstreekse operationele ondersteuning in het kader van een onderzoek, of meer algemeen in het kader van een concrete opdracht van bestuurlijke of gerechtelijke politie
  Bijvb:
  - de functie van ondersteuning van de operationeel analisten;
  - de functie van strategisch analist;
  - de functie van dispatcher;
  - de functie van onthaal binnen de lokale en federale politie die kennisname van de inhoud van de operationele gegevensbanken vereist om de aanvraag te kunnen behandelen of een toegangscontrole te kunnen verrichten;
  - de functie van ondersteuning op het stuk van slachtofferbejegening die kennisname van het operationele dossier vereist;

Hoe meer de gevraagde ondersteuning gespecialiseerd is en specifieke kennis vereist, meer bepaald op het stuk van beheer van de operationele politionele informatie, hoe groter de vereiste opleiding, zoals dit het geval is voor dispatchers, of voor de ondersteuning vanwege de CALog aan het functioneel beheer.

Tot slot is het belangrijk erop te wijzen dat voor de leden van het administratief en logistiek kader dezelfde verplichting tot integriteit en onpartijdigheid geldt, alsook dezelfde plichten van discretie en beroepsgeheim als voor de leden van het operationeel kader.
Rechtszekerheid is bijgevolg gewaarborgd doordat zowel het politiestatuut als de deontologische code, het Strafwetboek en het Wetboek van strafprocesrecht van toepassing zijn op de leden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten.

De leden van het administratief en logistiek kader kunnen bijgevolg naast de zuiver administratieve en logistieke taken bijdragen aan de uitvoering van de taken bedoeld in de artikelen 14 en 15 van de Wet op het politieambt, en in het bijzonder aan de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in afdeling 12 van hoofdstuk IV van de Wet op het politieambt.
Daartoe mogen zijn geen bevoegdheden uitoefenen die bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan het operationeel kader en voeren zij geen politiemaatregel uit.

De leden van het administratief en logistiek kader die steun verlenen in het raam van de in hoofdstuk IV, afdeling 12, van de Wet op het politieambt bedoelde gegevensverwerking, worden met name aangewezen door de korpschef, de commissaris-generaal of de directeur.
De korpschef, de commissaris-generaal of de directeur die de ondersteunende opdrachten toekent en de toegangen op het vlak van gegevensverwerking verleent, vergewist zich er van dat het lid van het administratief en logistiek kader over de voor de goede uitvoering van deze opdrachten en de gepaste verwerking van deze gegevens vereiste kennis en richtlijnen beschikt.
Daartoe zullen opleidingen georganiseerd worden binnen de politiediensten of via de politiescholen.  De directeurs en de korpschefs bewaren de gegevens omtrent die opleidingen in het personeelsdossier van de leden van het administratief en logistiek kader.  Het opleidingsmateriaal wordt ter beschikking gehouden van de controle-instanties.

De opleidingsgegevens zijn:
                - de naam van de opleider;
                - de datum;
                - de naam van de opleiding;
                - het aantal uren per dag.

Deze wetswijziging trad in werking op 24 augustus.