BlueConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Blue Books

Talrijke boeken – al dan niet exclusief raadpleegbaar in BlueConnect – gidsen u moeiteloos door de geldende regelgeving, de laatste evoluties en de belangrijkste aandachtspunten die de dagelijkse praktijk van politiemedewerkers en -organisaties vormgeven.

In de kijker

Boekenreeks CPS

De boeken van de reeks CPS koppelen wetenschappelijke diepgang en
analyse aan praktische bruikbaarheid voor de doelgroep. De kwaliteit
wordt gewaarborgd door het wetenschappelijk comité dat boeken in deze reeks laat reviewen.

In de reeks verschijnt jaarlijks de door het CPS uitgereikte Scriptieprijs,
maar daarnaast worden steevast onder werpen behandeld die voor de politie en andere doel groepen van groot praktisch nut zijn.

Boekenreeks CPS

Alle boeken

Van sluikstort naar drugslabo

Van sluikstort naar drugslabo

Een praktische handleiding voor iedere politiemedewerker die geconfronteerd wordt met dump- en productieplaatsen van drugs.
Blauw

Blauw

In dit handboek geven 36 politieonderzoekers en -professionals inzicht in de complexe structuur en werking van de politie. 4 kernonderwerpen (geschiedenis, functie, organisatie en maatschappelijke positie) worden bekeken vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals het politierecht en de politiesociologie, maar ook vanuit de politiepraktijk.
Een nieuwe kijk op integriteit

Een nieuwe kijk op integriteit

Hoe wordt gegarandeerd dat de burger kan (blijven) rekenen op een integere overheid? Op welke manier kunnen overheden intern het bewustzijn omtrent integriteit hoog houden? Wat zijn de meest voorkomende valkuilen? Op deze en andere vragen biedt dit boek heldere antwoorden.
Politionele selectie binnen proactieve identiteitscontroles

Politionele selectie binnen proactieve identiteitscontroles

Zijn identiteitscontroles door de politie wel rechtvaardig? Toont de politie respect tijdens identiteitscontroles en legt ze verantwoording af? Krijgen burgers de kans om hun verhaal te doen? En komt politionele selectie op een neutrale manier tot stand? In deze publicatie onderzoekt Angelo Van Leeuwe hoe identiteitscontroles worden uitgevoerd binnen proactieve acties.
Staten-Generaal van de politie

Staten-Generaal van de politie

De aanbevelingen die in het kader van de Staten-Generaal van de politie werden geformuleerd om de huidige en toekomstige uitdagingen van de politie het hoofd te bieden, werden gebundeld in een inspirerende publicatie.
Praktijkgids ladingzekering

Praktijkgids ladingzekering

Dit (digitale) boek biedt een overzicht van het volledige wetgevend kader rond ladingzekering en behandelt de verschillende zekeringsmiddelen en -methodes.
De Wegcode - Commentaar

De Wegcode - Commentaar

Wat zegt artikel 9 van de wegcode nu precies over de reddingsstrook? Hoe moeten bestuurders van prioritaire voertuigen artikel 37 interpreteren? U vindt een helder en volledig antwoord op deze en vele andere vragen in dit digitale boek.
Brandweer van morgen

Brandweer van morgen

Hoe kunnen onze hulpdiensten zich voorbereiden om toekomstige crises adequaat aan te pakken? Welke evolutie mogen we verwachten in de rol en stijl van leiders? Hoe kan technologie helpen om betere beslissingen te nemen?
De verkeerscontrole

De verkeerscontrole

Dit handige zakboekje biedt een chronologisch overzicht van de uit te voeren stappen bij de basiscontrole van personenauto's.
If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true

If it was shared on Facebook and Twitter, it must be true

Bestaat er ook een relatie tussen fake news en angst voor criminaliteit? In deze bekroonde scriptie voert Birte Vandaele als een van de eersten een grootschalig en representatief onderzoek naar deze vraag.
Brandweer aan zet

Brandweer aan zet

Dit managementboek snijdt actuele thema's aan zoals netwerk governance, leiderschap, mentaal welzijn, organisatieleren, aansturen en samenwerken. Stuk voor stuk brandend actuele onderwerpen voor elke organisatie die te midden van alle turbulentie op koers en betrouwbaar wil blijven.
Handboek Bestuurskunde

Handboek Bestuurskunde

Dit boek – het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent – is een must voor al wie (nog) meer wil weten over het openbare bestuur.
Handboek Overheidsmanagement

Handboek Overheidsmanagement

Een grondige analyse van de vele facetten waaruit de moderne overheid is opgebouwd.
Aide Mémoire Verkeerswetgeving

Aide Mémoire Verkeerswetgeving

Deze digitale gids komt recht uit de praktijk en geeft een uitgebreide samenvatting van de belangrijkste Belgische verkeerswetgeving en Europese regelgeving inzake bezoldigde transporten.
Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit

Virtuele valuta, blockchain en criminaliteit

De auteurs van dit boek bouwden expertise op over deze relatief nieuwe materie, op technisch, tactisch en juridisch vlak, en gebruiken die ervaring om het criminele gebruik van virtuele valuta en blockchain te bestrijden.
Autonome motorvoertuigen

Autonome motorvoertuigen

In dit boek werpen verschillende experten hun licht op enkele vraagstukken in verband met voertuigautonomie. Naast een bespreking van de technische werking van autonome motorvoertuigen en een historisch overzicht, wordt dieper ingegaan op de ethische, sociologische en socio-economische aspecten van voertuigautonomie.
Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie

Hans Moors analyseert de complexe problematiek via een gedegen literatuurstudie en een ruim opgezet onderzoek. Op basis hiervan biedt hij handvaten voor een alerte politieorganisatie en personeelszorg.
De wapenwetgeving - Moraliteitsonderzoek n.a.v. het verwerven van een bezitsvergunning

De wapenwetgeving - Moraliteitsonderzoek n.a.v. het verwerven van een bezitsvergunning

De wapenwetgeving - Moraliteitsonderzoek n.a.v. het verwerven van een bezitsvergunning
Het gebruik van camera’s door politiediensten

Het gebruik van camera’s door politiediensten

Sinds 25 mei 2018 wordt het gebruik van camera’s door de politiediensten geregeld door de Wet op het politieambt. Deze publicatie gidst u doorheen deze nieuwe regels.
Prioritair rijden – Een leidraad voor hulpdiensten

Prioritair rijden – Een leidraad voor hulpdiensten

Wat verstaan we onder prioritair rijden? Welke voertuigen mogen uitgerust worden met zwaailicht en sirene en wat zegt de Wegcode over deze bijzondere weggebruikers? Deze publicatie geeft een antwoord op deze vragen.
Inzicht in de wapenreglementering – Een praktische benadering

Inzicht in de wapenreglementering – Een praktische benadering

De politieambtenaar kan op het terrein in allerlei omstandigheden met wapens, munitie of laders worden geconfronteerd. Deze publicatie stelt de aspirant-inspecteur, en in een later stadium de politieambtenaar, in staat om op een adequate en correcte manier een evaluatie te maken.
Traumatiserende incidenten – Draaiboek voor de opvang van collega’s

Traumatiserende incidenten – Draaiboek voor de opvang van collega’s

Dit is een draaiboek dat zowel bij collega-slachtoffers als leidinggevenden een houvast kan geven teneinde de impact van een traumatiserend incident te beperken en zo onnodige complicaties en secundaire victimisatie te voorkomen.
Seksuele Agressie Set

Seksuele Agressie Set

In deze publicatie wordt toelichting gegeven rond het gebruik van een Seksuele Agressie Set (S.A.S.)
Brandweer in transitie

Brandweer in transitie

Op basis van onderzoek en aan de hand van recent wetenschappelijke inzichten snijden de auteurs thema’s als governance, organisatiecultuur, leiderschap, change management, personeelsbeleid en financieel evenwicht aan.
Verhoor - Wettelijk kader en context

Verhoor - Wettelijk kader en context

Dit naslagwerk geeft de politiediensten een zeer breed overzicht van zowel het begrip verhoor als de geldende wettelijke en juridische omstandigheden die anno 2020 worden opgelegd wanneer een persoon verhoord wordt zodanig dat zijn rechten als slachtoffer, getuige of verdachte absoluut worden gerespecteerd.
Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken

Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken

Deze uitgave biedt een helder overzicht van de spelregels die op alle procedures van de tuchtregeling toepassing zijn. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ordemaatregelen en in het bijzonder aan de procedure tot het opleggen van de voorlopige schorsing.
Het verdachtenverhoor

Het verdachtenverhoor

Deze "roadmap" verdachtenverhoor is een praktijkgericht boek dat nieuwe inzichten en een stappenplan (7 stappen) aanbiedt om het verdachtenverhoor vooral onderzoekend en tactisch aan te pakken.
Misdrijven in verband met de staat van faillissement

Misdrijven in verband met de staat van faillissement

Dit boek presenteert een naslagwerk en een ontwerpschema met voorbeelden van gerechtelijke vorderingen en processen-verbaal
De Wet op het Politieambt - Commentaar

De Wet op het Politieambt - Commentaar

Op overzichtelijke en chronologische wijze behandelt dit boek alle wetsartikels van de Wet op het Politieambt. Heldere toelichtingen en commentaar scheppen de nodige klaarheid.
COL 17/2012 – Een bespreking

COL 17/2012 – Een bespreking

De auteur bespreekt op een heldere en toegankelijke manier de inhoud van COL 17/2012, de COL die handelt over het 'respectvol omgaan met de overledene, de mededeling van zijn overlijden, het waardig afscheid nemen en de schoonmaak van de plaats van de feiten, in geval van tussenkomst door de gerechtelijke overheden'.
Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking

Minderjarigen en politie: toetsing aan de politiewerking

In 'Minderjarigen en politie - Toetsing aan de politiewerking' verduidelijkt de auteur enkele begrippen uit het jeugdbeschermingsrecht en toetst ze deze aan de politiewerking.
Financieel rechercheren

Financieel rechercheren

Deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoeken van financieel-economische misdrijven en meer specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en bijhorende opdrachten.
Op weg naar een goed proces-verbaal

Op weg naar een goed proces-verbaal

Dit handige boek schept duidelijkheid over de essentie van het proces-verbaal. Het omvat de nodige tips en voorbeelden om correcte en volledige processen-verbaal te kunnen opstellen.
De Wapenwet - Administratieve opdrachten

De Wapenwet - Administratieve opdrachten

Dit boek heeft als doelstelling een ondersteuning te vormen bij de praktische uitvoering van de vijf- en driejaarlijkse controle van de veiligheidsmaatregelen.
Eerste hulp bij administratief toezicht

Eerste hulp bij administratief toezicht

Een praktische handleiding bij de organisatie en het uitoefenen van het specifiek administratief toezicht op de lokale politiezones.
(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)?

(on)begrensd Automatic Number Plate Recognition (ANPR)?

Het gebruik van de ANPR-technologie brengt heel wat vragen met zich mee. In deze uitgave wordt een overzicht gegeven van het huidige kader op wetgevend en technisch vlak. Verder worden enkele valkuilen belicht en aanbevelingen geformuleerd.
Financiën van de politie- en hulpverleningszones

Financiën van de politie- en hulpverleningszones

Deze praktische leidraad geeft inzicht en reikt oplossingen aan voor iedereen die professioneel te maken krijgt met de begroting, de boekhouding en de jaarrekening van een politie- en/of hulpverleningszone.
Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Deze handige leidraad biedt een helder en volledig beeld van alle geldende voorschriften met betrekking tot verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen.
Het tuchtstatuut - De deontologische code

Het tuchtstatuut - De deontologische code

Dit allesomvattende naslagwerk neemt de hele tuchtregelgeving onder de loep ... en vormt zo uw vaste waarde bij het voeren van tuchtzaken.

Ontdek meer oplossingen op maat van de politie.

BlueConnect

Dankzij het samenspel van praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features, een unieke focus op de politie en vrij te combineren e-learnings en themamodules is BlueConnect dé innovatieve informatie- en inspiratiebron voor iedere politiemedewerker die slimmer wil werken. Ontdek meer

Blue Minds

Blue Minds – een initiatief van Vanden Broele en CPL – is het tweemaandelijkse tijdschrift voor politie en maatschappij. Boeiende interviews, artikels en opiniestukken maken van ieder nummer onmisbaar leesvoer voor iedereen die wil helpen om richting te geven aan onze politiediensten. Ontdek meer

Blue Academy

Boeiende e-learnings, opleidingen en webinars, georganiseerd in samenwerking met CPL en CPS, belichten alle relevante facetten van het hedendaagse politiewerk. Onmisbaar voor iedere politiemedewerker die op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Ontdek meer

Als eerste op de hoogte van onze initiatieven?

Schrijf u in op één of meerdere van onze gratis nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, nieuwe boeken, ...